Pokácená stará lípa ve Vratimově - stanoviska

10.11.2013 23:14

V Info Letteru č. 10/2013-1 (https://www.provratimov.cz/info-letters2/ ) jsme psali o staré lípě, která byla v lednu 2011 pokácena na ulici Na Podlesí. Informace jsme získali od obyvatel této ulice, bydlících v blízkosti místa, kde stará lípa po několik desetiletí honosně rostla.

 

Z důvodu objektivity informací jsme požádali Městský úřad ve Vratimově o výjádření se ke stavu poražené lípy, jmenovitě jsme požádali o stanovisko paní RNDr. Ivanu Hranickou z odboru výstavby a životního prostředí a zároveň jsme požádali o informaci přizvaného odborníka z oblasti dendrologie pana Ing. Jana Šenka.

 

 

Stanovisko paní RNDr. Ivany Hranické, odbor výstavby a životního prostředí:

 

"Na havarijní stav předmětné lípy byl náš odbor upozorněn odborem investic a údržby obecního majetku neboť došlo k autonehodě, kdy projíždějící řidič korbou svého auta narazil do větví lípy zasahujících patrně do podjezdné výšky vozovky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ohrožení bezpečnosti co nejdříve jsem zašla na místo.

 

Z titulu svého vzdělaní biologa a ekologa jsem vyhodnotila stav lípy jako velmi špatný:

- v minulosti byla opakovaně poškozena ořezem z důvodu zasahování větví do el. vedení, tento jednostranný ořez způsobil vychýlení těžiště směrem k vozovce

- na lípě bylo patrno několik tlakových vidlic, které samy o sobě představují značné nebezpečí neboť může dojít k jejich nečekanému rozlomení v místě vidlice a pádu velkých větví

- kořenové náběhy byly poškozeny

- kmen byl vykotlaný, se shora otevřenou centrální dutinou, což zvyšuje riziko zatékání a zahnívání

- kmen byl postižen hnilobou

- nejhorším zjištěním pro mě ale bylo, že dutina kmene byla vylita betonem, což je pro strom strašný zásah, v podstatě je to cizorodý, nepřirozený a nepřírodní prvek s kterým se dřevina neumí vyrovnat

 

Vzhledem ke stáří stromu a vzhledem k tomu, že na lípě byla umístěna dřevená kaplička, mi bylo jasné, že se jedná o citlivou záležitost. Proto jsem požádala o posouzení a druhý názor pan Ing. Šenka, dendrologa, který je nám k dispozici v případě sporných případů. Sešli jsme se tedy u lípy na dalším šetření a pan Ing. Šenk jednoznačně potvrdil ve všem můj názor - navíc dodal, že hniloba bude pokračovat a že dík vychýlení těžiště a množství tlakových vidlic je to jen otázka času, kdy dojde k dalšímu neštěstí.

 

Pokud by lípa měla to štěstí, že by rostla někde v rozlehlém parku mimo chodníčky a pohyb chodců, mohla by se ohraničit, aby se pod ni nikdo nedostal a mohla tiše tlít, rozpadat se a důstojně dožít svůj věk. Bohužel, její osud byl jiný. Je krásné přírodu chránit, ale lidský život je třeba také chránit, ten nejde ničím nahradit a proto provozní bezpečnost musíme ctít a dodržovat na prvním místě. Lípa byla v tak špatném stavu a měla v sobě tolik číhajících nebezpečných faktorů umocněných ještě vylitím betonem, že opravdu u okraje vozovky, kde jezdí auta a chodí lidé nemohla zůstat. 

Takto devastovaný strom a na takto frekventovaném místě už nelze zachránit. Kácení provázely pochopitelné emoce, lidé tady za mnou chodili do kanceláře, snažila jsme se jim trpělivě vysvětlovat, že se nejedná o unáhlený krok, ale o rozumný krok a že z důvodu zachování bezpečnosti nelze jednak jinak. Na druhé straně jsem si jista, že kdyby na někoho spadla větev z rozlomené tlakové vidlice, tak naopak lidé budou vyčítat, že jsme nečinní a že jsme u cesty nechali nebezpečnou lípu a nepředešli neštěstí. "

 

RNDr. Ivana Hranická

odbor VaŽP

městský úřad Vratimov

 

Stanovisko pana Ing. Jana Šenka, dendrologa:

 

"Byl jsem přivolán ke konzultaci ve věci stromu jehož perspektiva byla na daném stanovišti nulová a který se mohl snadno stát příčinou neštěstí stejně jako před několika lety ve Zlíně pajasan žláznatý, při jehož pádu zahynuly děti. O něm se i v odborném tisku psalo ve smyslu "proč tam ještě stál, proč zodpovědní úředníci nekonali"? Ve shodě s RNDr.Hranickou tvrdím, že kdyby předmětná lípa stála někde mimo frekventované území v místě bez zvýšeného pohybu osob, mohla by tam snad ještě stát. I za cenu vysokých finančních nákladů na konzervaci, statické zajištění, bezpečnostní vazby. Někdy peníze nejsou to nejdůležitější. Vyrovnat nakloněný strom, vysekat beton z dutiny kmene, to opravdu není možné. Navíc - v tomto případě se jednalo o situaci odlišnou. Strom v nebezpečném náklonu nad komunikací, se silně poškozenými kořenovými náběhy a tedy sníženou stabilitou, jednostranně vyvětveným zbytkem koruny a rozsáhlou centrální dutinou, vylitou betonovou směsí, která svou hmotností táhla strom nemilosrdně k zemi. Strom u něhož žádný z odborníků, promiňte, ale skutečných odborníků, nedá  ruku do ohně za to, že zítra po silném větru a dešti nespadne.

 

Ptám se:

 Kdo z oněch občanů by přišel k vyšetřování tragédie a uvedl, že strom "byl v pořádku"? A jakou váhu by prosím měl jeho názor? Nulovou, je to totiž tak, že profesí a odborností jsme lidé různí. Nikdy bych se neodvážil posuzovat práci elektrikáře při montážních pracech v rodinném domě. Proč tedy právě v dendrologii máme tolik odborníků schopných kdykoli prohlásit, že "strom byl v pořádku" ? Na základě jakého odborného vzdělání či praktických zkušeností v ošetřování stromů mimo les doloží naši spoluobčané svoji kompetenci k takovému prohlášení?

 

Nevím proč slovo - zdravotní - uvádíte v uvozovkách. Jistěže, strom má své zdravotní problémy, jako lidé. Mnoho z těchto problémů a v tomto případě naprostá většina byla právě lidmi způsobena. Kde byli vratimovští spoluobčané, když v souladu se zákony pracovníci SME, ČEZ a jiných nástupnických organizací necitlivě a neodborně "ořezávali" a nenávratně poškozovali onu lípu z důvodu blízkosti elektrického vedení. Proč nenavrhl nikdo přeložku vedení v rámci zachování stromu? Pochopitelně nejsem si jist co bylo dříve - strom nebo elektrické vedení, ale řekl bych, že ten strom. Kořenové náběhy, výrazně mechanicky poškozené (pojezdy, sekáním trávníku apod) byly v takovém stavu, že podle mého názoru mohlo ke zřícení stromu, resp. torza stromu dojít kdykoli. Přítomnost dřevokazné houby v centrální části kmene byla v tomto případě další závažnou komplikací. A znovu se vracím k předešlému - kdo by nesl odpovědnost za případnou tragédii? "Arogantní úředník" a to je klišé, používané ve vztahu k práci úředníka vůbec nejčastěji.

 

Závěrem konstatuji, že předmětná lípa byla zkácena zcela v souladu se Zákonem 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, o žádných "nejasnostech" mi není nic známo. Byl jsem přizván, abych vyjádřil své odborné stanovisko, což jsem po zralé úvaze učinil a stejné stanovisko nyní sděluji i Vám.

 

S přátelským pozdravem"

 

Ing.Jan Šenk

absolvent VŠZ V Lednici na Moravě

obor Dendrologie a krajinářství