Rozpočet obcí … aneb, kolik toho víme o jeho sestavení

26.11.2013 12:53

Rozpočet obcí … aneb, kolik toho víme o jeho sestavení

 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků, tedy obcí, se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Obecní roční rozpočet je natolik důležitý dokument, že se jím zabývá hned několik zákonů, nebo vyhlášek.

Ten základní, Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkci obecních rozpočtů. Mezi základní povinnosti starosty a rozpočtáře patří, podle tohoto zákona, sestavit rozpočet, zveřejnit jej nejméně 15 dnů před projednáním obecním zastupitelstvem, řídit se při jeho sestavování rozpočtovým výhledem a zpracovat jej dle rozpočtové skladby.

 

Co znamenají pojmy v textu výše?

Rozpočtový výhled se sestavuje na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet a obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, a jejich dopadech na hospodaření obce.

Rozpočtová skladba je třídění rozpočtu tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány obcí. Toto třídění definuje Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vydaná Ministerstvem financí.

 

Nedodržení těchto pravidel, je správním deliktem a může být pokutováno až do výše 1 mil. Kč.

Rádi bychom, v souvislosti s obecním rozpočtem, ještě upozornili na Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dle tohoto zákona je obec povinna zveřejnit seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy například na internetových stránkách obce.

 

Pojďme se nyní podívat na finanční rozpočet Města Vratimova pro rok 2013

(podle stavu ke dni 24. 11. 2013, 17:30h)

 

Na oficiálních internetových stránkách města www.vratimov.cz ,v menu MĚSTSKÝ ÚŘAD, a pod odkazem INFORMACE, §106/99 SB., najdeme povinně zveřejňované informace.

Pod bodem 8. Rozpočet v tomto roce a zveřejnění výkazu za uplynulý rok najdeme, bohužel, pouze rozpočet města Vratimova na rok 2012 a závěrečný účet města Vratimova za rok 2011. Závěrečný účet za rok 2012 chybí a rozpočet na rok 2013 také.

 

 

 

Naše občanské sdružení už oficiálně požádalo o řádné zveřejnění rozpočtu, prostřednictvím člena městského zastupitelstva, paní Lucie Krausové, na posledním veřejném jednání zastupitelstva, dne 23. 10. 2013, kde zaznělo ujištění, že „to není problém“. Doposud se tak ale nestalo.

Po několikerém upomenutí nám byl zaslán odkaz na ÚŘEDNÍ DESKU internetových stránek města, kde se skutečně dá v archivu dohledat Rozpočet města Vratimova na rok 2013. Pokud jde skutečně o platný dokument, musíme ale konstatovat, že rozhodně není sestaven dle rozpočtové skladby, nemá tedy požadovanou strukturu a tím ani požadovanou informační hodnotu, a navíc zde hrozí sankce uvedená výše.

Byli jsme také upozorněni na informační systém Ministerstva financí MONITOR, spuštěný v květnu 2013, kde jsou také zveřejňovány rozpočtové a účetní informace obcí, včetně Vratimova. Odkaz na Hospodaření města Vratimov, zveřejněného touto aplikací, je dostupný z vratimovských internetových stránek. Bohužel, ani tyto informace nerespektují rozpočtovou skladbu a největší položky se skrývají za označením „jinde nezařaditelné“, „ostatní služby“ atd.

 

Každého, kdo se při čtení tohoto příspěvku dostane až sem, zřejmě napadne, že vedení našeho města pravděpodobně nedodržuje výše uvedené zákony, že hospodaření s veřejnými penězi je neprůhledné a nejasné, a že prakticky znemožňuje rozumnou kontrolu veřejností.

Jak potom můžeme věřit tvrzením, která občas čteme ve Vratimovském zpravodaji, že nejsou peníze na investice do rozvoje a údržby infrastruktury města, na kulturu, sport a třeba bezpečnost?

 

Doufáme, že tento článek vyburcuje odpovědné osoby ke splnění svých povinností, když už ne pro tento kalendářní rok, tak alespoň pro ten příští, a pokud je vše tak, jak má být, rádi si vyslechneme či přečteme jakákoliv vysvětlení výše uvedených pochybností.

 

Pro zajímavost uvádíme odkazy na aktuální finanční rozpočty několika okolních obcí, o kterých si myslíme, že je jejich finanční rozpočet zpracován řádně: Brušperk, Kravaře, Lipník nad Bečvou, Šenov.

 

                                                                                                                                            Petr Parwa

PRO Vratimov o.s.